วันเสาร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2557

โครงการค่ายพุทธบุตร


 ปัจจุบันสภาพสังคมไทยมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยี ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง ประชาชนส่วนหนึ่งได้รับความสะดวกสบายทางมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันความเสื่อมทางจิตใจก็ทวี ขึ้นจนน่าวิตก ดังจะเห็นได้จากปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสลับซับซ้อน เช่น ผู้คนไม่เคารพต่อศีลธรรม วัฒนธรรม ประเพณี ขาดระเบียบวินัย มีค่านิยมในการฟุ่มเฟือย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว เป็นต้น การพัฒนาแค่วัตถุเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น ไม่ได้พัฒนาจิตใจ ทำให้สภาพสังคมทั่วไปจึงอยู่ในขั้นวิกฤต เพราะการพัฒนาส่วนใหญ่จะเน้นที่ทางวัตถุมากเกินไป สถาบันสงฆ์ได้ถูกลดบทบาทลงเป็นอย่างมาก ซึ่งเกิดจากการสูญเสียภาวะผู้นำทางปัญญาของพระสงฆ์ แต่ก่อนพระสงฆ์จะเป็นผู้ทรงความรู้ทางวิชาการต่างๆ กว้างขวางกว่าชาวบ้าน เป็นครูผู้สอนวิชาการเหล่านั้น และพระสงฆ์จะเป็นผู้รู้ความเป็นไปในสังคม เมื่อวิชาการใหม่ ๆและความเจริญเข้ามา พระสงฆ์ไม่ได้ปรับตัวอย่าง เหมาะสม ทำให้ไม่เข้าใจสภาพปัจจุบัน มองไม่เห็นภาพของตนเองภายในวงล้อมของสังคมว่าเป็น อย่างไร จึงขาดความรู้อันเป็นสื่อกลางสำหรับชักนำชาวบ้าน การยอมรับและความไว้ใจพระสงฆ์ในฐานะผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรมจึงลดน้อยลงไป ยิ่งปัจจุบันเยาวชน หนุ่มสาวส่วนใหญ่ไม่นิยมเข้าวัดเพื่อ ศึกษาธรรมะ ทำตัวเหินห่างจากหลักคำสอนของพระพุทธองค์

        เมื่อสถาบันพระพุทธศาสนาถูกลดบทบาท โดยมีหน่วยงานอื่นปฏิบัติหน้าที่แทน แต่กลับกลายว่ามีปัญหาในสังคมมากมายซึ่งล้วนเกิดจากสภาพทางจิตใจ ยิ่งเยาวชนซึ่งถือว่าเป็นอนาคตของประเทศชาติขาดสติปัญญาพิจารณา ยอมรับค่านิยมที่ทันสมัย มีพฤติกรรมกระด้าง ก้าวร้าว ชอบความรุนแรง ไม่มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ เห็นแก่ตัว ไม่รู้ขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเอง ตกเป็นทาสอบายมุข มัวสุมสิ่งเสพติด การแต่งกายไม่เรียบร้อย มีเสรีภาพทางเพศสัมพันธ์ วิถีชีวิตของเด็กและเยาวชนเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงยิ่ง แม้เยาวชนจะได้รับ การศึกษาจากสถาบันโรงเรียนในด้านวิชาความรู้ต่างๆ แต่การอบรมสั่งสอนในด้านศีลธรรม จริยธรรม ดูจะน้อยไป ทำให้เด็กและเยาวชนขาดหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ชีวิตไม่มีธรรมะกำกับ ควบคุมมิให้ละเมิดต่อจารีตประเพณีทางสังคม สภาพปัญหาของเยาวชนที่กล่าวมาล้วนแต่เกิดจาก การขาดเครื่องเตือนระวังภัยที่เป็นเกราะกำบังคุ้มภัยอันตรายทั้งหลาย มีเพียงแต่พุทธธรรมเท่านั้นที่ จะเป็นเครื่องช่วยเยียวยาแก้ไขปัญหาในขณะนี้ได้
       คณะสงฆ์อำเภอทุ่งใหญ่ ได้ตระหนักในปัญหาดังกล่าว จึงเน้นในเรื่องการพัฒนาจริยธรรมเยาวชน เพื่อให้เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม และพร้อมกันนั้นยังต้องพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนาคือพระภิกษุสามเณรให้มีความรู้ความสามารถ มีบทบาทในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเป็นวิทยากรในการอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องตั้งศูนย์อบรมขึ้น ณ วัดควนคลัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อบริหารจัดการและขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาจริยธรรมเยาวชนให้บรรลุวัตถุประสงค์

ติดต่อประสานงานศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอำเภอทุ่งใหญ่

โทร. 081 9682938 พระครูประพัฒน์ธรรมกิจ (หัวหน้าพระวิทยากร) 

วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2557

ค่ายพุทธบุตร

    ในช่วงนี้หลายโรงเรียนกำลังดำเนินการเพื่อนำนักเรียนไปเข้าค่ายพุทธบุตรยังวัดวาอารามต่าง ๆ ที่มีการจัดกิจกรรมนี้ ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยได้ฝึกอบรมกาย วาจา และใจ ตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา หน่วยงานต่าง ๆ เช่น วัด และโรงเรียน จึงร่วมมือกันจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยจัดทำเป็นโครงการฝึกอบรม ซึ่งมีวิธีดำเนินการและหลักการปฏิบัติในการเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้   
     1. ภาคปริยัติธรรม มีการอบรมหลักธรรมเบื้องต้น เช่น ทาน ศีล ภาวนา คิหิปฏิบัติ (ธรรมสำหรัฆราวาส)และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของไทย พุทธประวัติ และศาสนพิธี เป็นต้น   
   2. ภาคปฏิบัติ ฝ่ายจัดจะกำหนดการอบรมประจำวัน เช่น กิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ เช้า - เย็น ในตอนกลางวันมีการฟังธรรมประกอบการฝึกปฏิบัติพระกัมมัฎฐาน ตอนกลางคืนมีการฝึกกัมมัฎฐาน (ต่อ) และสอบอารมณ์จากการปฏิบัติดังกล่าวเพื่อขอคำแนะนำจากพระวิทยากรที่ให้การอบรมสั่งสอน
    3. ข้อปฏิบัติระหว่างการเข้ารับการอบรม
      3.1 ผู้เข้าอยู่อบรมธรรมปฏิบัติ ให้ถือศีล 5 หรือ ศีล 8 ซึ่งแล้วแต่ทางวัดและโรงเรียนกำหนด
      3.2 เตรียมของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน ยาประจำตัว เป็นต้น
      3.3 เตรียมเสื้อผ้าชุดขาว หรือชุดของสถาบัน
      3.4 เคารพกฎระเบียบของข้อบังคับที่ทางวัดกำหนด
      3.5 เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
      3.6 เป็นผู้มีระเบียบวินัยในการเข้าร่วมกิจกรรม
      3.7 เป็นผู้มีความอดทนในการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น
    4. ข้อห้ามระหว่างการเข้ารับการอบรม
      4.1 ห้ามเสพสิ่งเสพติดของมึนเมาทุกชนิด เช่น สุรา บุหรี่
      4.2 ห้ามพกพาอาวุธ หรือของมีคมต่าง ๆ ติดตัวมา     
      4.3 ห้ามประพฤติตนในทางที่จะขาดความสามัคคี หรือก่อให้เกิดเรื่องทะเลาะวิวาทกัน
      4.4 ห้ามฟังวิทยุ หรืออุปกรณ์ที่เป็นเครื่องเสียงต่าง และห้ามใช้เครื่องมือสื่อสาร
      4.5 ห้ามอ่านหนังสืออ่านเล่น     
      4.6 ห้ามพูดโอ้อวดผลการปฏิบัติธรรม
      4.7 ห้ามทำความสกปรกในบริเวณวัด
      4.8 ในระหว่างการอบรม ห้ามออกนอกบริเวณวัด โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น


สิ่งที่ทางโรงเรียนต้องจัดเตรียมในการจัดค่ายอบรมคุณธรรม (ค่ายพุทธบุตร)
   1.กระดาษ A 4  จำนวน 1 รีม
   2. ปากกา (เท่าจำนวนนักเรียน)
   3. ปากกาเคมี จำนวน 1 กล่อง
   4. กระดาษพิมพ์วุฒิบัตร ขนาด 180 แกรม จำนวนเท่าจำนวนนักเรียน (ในกรณีที่ทางวัดพิมพ์วุฒิบัตรให้)   


แสดงความคิดเห็นผ่าน