ตารางกิจกรรมค่ายพุทธบุตร

กิจกรรมค่ายสองวันหนึ่งคืน

กิจกรรมวันที่หนึ่ง

เวลา  09.00  น.          พิธีเปิด                     
                                      - พิธีกรดำเนินรายการ                                                        
                                      - ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงาน
                                      - ประธานกล่าวเปิดโครงการ/ให้โอวาท
                                      - นำรายชื่อผู้เข้าอบรมมาถวายประธานฝ่ายสงฆ์
                                  พิธีมอบตัวเป็นศิษย์                    
                                      - ตัวแทนนักเรียนกล่าวคำมอบตัวเป็นศิษย์
                                      - นักเรียนอาราธนาศีล/สมาทานศีลพร้อมกัน
                                      - ประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีล, กล่าวต้อนรับ
เวลา 10.30 – 11.30 น. ปฐมนิเทศ แนะนำสถานที่                    
                                      - จัดแถว/ฝึกมารยาทชาวพุทธ
                                      - กฎระเบียบ/กติกาสัญญาใจ
เวลา  11.30 - 13.00 น.     รับประทานอาหาร/พัก
เวลา  13.00 -13.30  น.     กิจกรรมนันทนาการ (สอดแทรกคุณธรรม)
เวลา  13.30 - 15.00 น.     กิจกรรมละลายพฤติกรรม/เปิดใจใส่ธรรม
เวลา  15.00 - 16.00 น.     กิจกรรมวิถีแห่งสติ (สติปัฏฐาน)
เวลา 16.00 – 17.00 น.      อาบน้ำ/ทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 17.00 - 18.00 น.      รับประทานอาหาร/พัก
เวลา 18.00 – 20.00 น.      ทำวัตรเย็น/เจริญจิตภาวนา/น้ำปานะ
เวลา 20.00 – 20.30 น.      กิจกรรมนันทนาการ (สอดแทรกคุณธรรม)
เวลา 20.30 – 22.00 น.      กิจกรรมแนะนำและพบพระวิทยากร


กิจกรรมวันที่สอง

เวลา  04.30 – 05.00 น.     ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
เวลา  05.00 – 05.30 น.     ทำวัตรเช้า/เจริญจิตภาวนา
เวลา  05.30 – 07.00 น.     เดินจงกรม/บำเพ็ญประโยชน์แก่วัด
เวลา  07.00 – 08.00 น.     รับประทานอาหารเช้า
เวลา  08.30 - 09.00  น.     กิจกรรมนันทนาการสอดแทรกคุณธรรม
เวลา  09.00 – 11.00 น.     กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/กิจกรรมศึกษาปัญหาสังคม
เวลา  11.30 – 13.00 น.     รับประทานอาหาร/พัก
เวลา  13.00 -14.00  น       กิจกรรมเพื่อน
เวลา  14.00 – 15.00 น.     พิธีขอขมาคุณครูอาจารย์ และพระอาจารย์
                                        -สัญญาใจ, อธิษฐานจิตเพื่อชีวิตใหม่
เวลา 15.00 -15.30 น.        พิธีปิดการอบรม                       
                                        - ประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                                        - เจ้าของโครงการกล่าวสรุปงาน
                                        - ประธานกล่าวขอบคุณพระวิทยากร/กล่าวปิด
                                        โครงการ
                                        - ประธานสงฆ์มอบวุฒิบัตร/ให้โอวาท/มอบนักเรียนคืน
                                        คณะคุณครู
                                        - สรรเสริญพระบารมี
                                     เสร็จพิธีการอบรม
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

กิจกรรมค่ายสามวันสองคืน

กิจกรรมวันที่หนึ่ง

เวลา  09.00  น.          พิธีเปิด                                 
                                     - พิธีกรดำเนินรายการ
                                     - ประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                                     - ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงาน
                                     - ประธานกล่าวเปิดโครงการ/ให้โอวาท                                 
                                     - นำรายชื่อผู้เข้าอบรมมาถวายประธานฝ่ายสงฆ์
                                  พิธีมอบตัวเป็นศิษย์                           
                                     - ตัวแทนนักเรียนกล่าวคำมอบตัวเป็นศิษย์
                                     - นักเรียนอาราธนาศีล, สมาทานศีลพร้อมกัน
                                     - ประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีล, กล่าวต้อนรับ
เวลา 10.30 – 11.30 น. ปฐมนิเทศ แนะนำสถานที่                          
                                      - จัดแถว/ฝึกมารยาทชาวพุทธ
                                      - กฎระเบียบ/กติกาสัญญาใจ
เวลา  11.30 – 13.00 น.     รับประทานอาหาร/พัก
เวลา 13.00 – 16.00 น.      วิถีชาวพุทธ/ศาสนพิธีเบื้องต้น
เวลา 16.00 – 17.00 น.      กิจกรรมจิตภาวนาเบื้องต้น
เวลา 17.00 – 19.00 น.      รับประทานอาหาร/อาบน้ำ
เวลา 19.00 – 20.00 น.      ทำวัตรเย็น/เจริญจิตภาวนา/น้ำปานะ-อาหารว่าง
เวลา 20.00 – 20.30 น.      กิจกรรมนันทนาการ (สอดแทรกคุณธรรม)
เวลา 20.30 – 22.00 น.      กิจกรรมแนะนำและพบพระวิทยากร 

 กิจกรรมวันที่สอง 

เวลา  04.30 – 05.00 น.     ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
เวลา  05.00 – 05.30 น.     ทำวัตรเช้า/เจริญจิตภาวนา
เวลา  05.30 – 07.00 น.     เดินจงกรม/บำเพ็ญประโยชน์แก่วัด
เวลา  07.00 – 08.00 น.     รับประทานอาหารเช้า
เวลา  08.00 – 08.30 น.     กิจกรรมนันทนาการ
เวลา  08.30 – 11.30 น.     กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
เวลา  11.30 – 12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา  12.00 – 13.00 น.     พักผ่อน
เวลา  13.00 – 16.00 น.     กิจกรรมศึกษาธรรมจากฐานการเรียนรู้
เวลา  16.00 – 17.00 น.     สรุปธรรมจากฐานการเรียนรู้
เวลา  17.00 – 19.00 น.     รับประทานอาหาร/อาบน้ำ
เวลา  19.00 – 20.00 น.     ทำวัตรเย็น/เจริญจิตภาวนา/น้ำปานะ
เวลา  20.00 – 20.30 น.     กิจกรรมนันทนาการ (สอดแทรกคุณธรรม)
เวลา  20.30 – 22.00 น.     เทิดพระคุณบิดามารดา (เทียนแด่แม่)

 กิจกรรมวันที่สาม 

เวลา  04.30 – 05.00 น.     ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
เวลา  05.00 – 05.30 น.     ทำวัตรเช้า/เจริญจิตภาวนา
เวลา  05.30 – 07.00 น.     เดินจงกรม/บำเพ็ญประโยชน์แก่วัด
เวลา  07.00 – 08.00 น.     รับประทานอาหารเช้า/แต่งชุดนักเรียน
เวลา  08.00 – 09.00 น.     กิจกรรมเพื่อน
เวลา  09.00 – 10.00 น.     พิธีขอขมาคุณครูอาจารย์ และพระอาจารย์
                                       - สัญญาใจ, อธิษฐานจิตเพื่อชีวิตใหม่
เวลา 10.00 -11.30 น.        พิธีปิดการอบรม                             
                                         - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย                                    
                                         - เจ้าของโครงการกล่าวสรุปงาน
                                         - ประธานกล่าวขอบคุณพระวิทยากร/กล่าวปิดโครงการ
                                         - ประธานสงฆ์มอบวุฒิบัตร/ให้โอวาท/มอบนักเรียนคืนคุณครู
                                          - สรรเสริญพระบารมี
                                      เสร็จพิธีการอบรม
หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม