รู้จักกับพระวิทยากร


ชื่อ : พระครูประพัฒน์ธรรมกิจ  ฉายา ธมฺมทีโป
ที่อยู่ : วัดควนคลัง  ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์: 081 9682938
E-mail:thuachob@gmail.com
การศึกษา : นักธรรมชั้นเอก, ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D) ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 
ชื่อ : พระใบฎีกาณัฐกรณ์ ฉายา จนฺทปญฺโญ
ที่อยู่: วัดไสใหญ่ ตำบลปริก อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 084 3099140
E-mail: tamsaiyai004@gmail.com
การศึกษา: นักธรรมชั้นเอก, ปริญญาโทพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  ม.มจร.นครศรีธรรมราช

ชื่อ : พระรณฤทธิ์ ฉายา กิตฺติโก
ที่อยู่: วัดควนคลัง ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์: 088 4940589
การศึกษา : นักธรรมชั้นเอก, ปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย


ชื่อ : พระกิตติภูมิ วชิรกิตฺติโก
ที่อยู่: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เบอร์โทรศัพท์ : 089 5947850
การศึกษา: นักธรรมชั้นเอก, ปริญญาโทสาขาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ .