คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะทำงาน

คณะกรรมการที่ปรึกษา
1. พระครูสถิตกาญจนคุณ เจ้าคณะอำเภอทุ่งใหญ่ ประธาน
2.. พระครูปิยสมาธิวัตร เจ้าคณะตำบลทุ่งสัง รองประธาน
3. พระครูจิรธรรมานุยุต เจ้าคณะตำบลกุแหระ รองประธาน
4. พระครูวิศาลชัยธรรม เจ้าคณะตำบลทุ่งใหญ่ กรรมการ
5. พระครูอดุลธรรมรัตน์ เจ้าคณะตำบลท่ายาง กรรมการ
6. เจ้าอาวาสทุกวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอทุ่งใหญ่ กรรมการ


คณะกรรมการดำเนินงาน
1. พระครูประพัฒน์ธรรมกิจ รองเจ้าอาวาสวัดควนคลัง ประธาน
2. พระครูโสภณธรรมประดิษฐ์ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอทุ่งใหญ่ รองประธาน
3. พระครูวินัยธรวีระพงศ์ วรปญฺโญ เจ้าคณะตำบลบางรูป รองประธาน
4. พระใบฎีกาณัฐกรณ์ จนฺทปญฺโญ เลขานุการ จต.กุแหระ กรรมการ
5. พระวิรัตน์ ปญฺญาวุโธ วัดหน้าเขารูป กรรมการ
6. พระวรวุฒิ คุณสีโล วัดใหม่ กรรมการ
7. พระเจษฎา พลจิตฺโต วัดคงคาเลียบ กรรมการ
8. พระกิตติภูมิ วชรกิตฺติโก วัดควนอุโบสถ กรรมการ
9. พระรณฤทธิ์ กิตฺติโก วัดควนคลัง กรรมการและเลขานุการ