ติดต่อศูนย์/กำหนดค่ายพุทธบุตร


แผนที่แสดงจุดที่ตั้งของศูนย์ฯ 

ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอำเภอทุ่งใหญ่
วัดควนคลัง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
เพื่อจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร)
หรือโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่...
พระครูประพัฒน์ธรรมกิจ หัวหน้าพระวิทยากร โทร.081 9682938

ประสานงานแม่ครัววัด 084 7336230 (นางบุญรอง ทรงสง่า)