ปฏิทินปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 2/2560

วันที่ ๘-๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
    อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ชั้น ป.๑-๓ โรงเรียนุแสงทองพิทยานุสรณ์  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนนักเรียน ๑๒๖ คน   ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ วัดควนคลัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสานงาน โทร. ๐๘๐ ๓๙๘๑๐๙๐
วันที่ ๑๐-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
    อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ชั้น ป.๕ โรงเรียนุอนุบาลลำทับ  อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ จำนวนนักเรียน ๑๐๐ คน   ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ วัดควนคลัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๒๒-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
   อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา กศน.อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนนักศึกษา ๑๘๐ คน   ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ วัดควนคลัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสานงาน โทร. ๐๘๑ ๘๙๑๗๗๘๓
วันที่ ๑๓-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
   อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา กศน.อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนนักศึกษา ๑๐๐ คน   ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ วัดควนคลัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสานงาน โทร. ๐๘๙ ๒๑๖๑๙๔๓
วันที่ ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
   อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา กศน.อำเภอพิปูน อำเภอบางขัน และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนนักศึกษา ๑๘๐ คน   ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ วัดควนคลัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสานงาน โทร. ๐๙๓ ๕๘๐๒๙๓๕
วันที่ ๒๐-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
   อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา กศน.อำเภอร่อนพิบูลย์และกศน.อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนนักศึกษา ๑๕๐ คน   ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ วัดควนคลัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
   อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา กศน.อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนนักศึกษา ๑๐๙ คน   ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ วัดควนคลัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๒๓-๒๕ มกราคม ๒๕๖๑
   อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา กศน.เมือง จังหวัดกระบี่ จำนวนนักศึกษา ๖๐ คน   ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ วัดควนคลัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช


1 ความคิดเห็น: