ปฏิทินปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 2/2560

วันที่ ๘-๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
    อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ชั้น ป.๑-๓ โรงเรียนุแสงทองพิทยานุสรณ์  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนนักเรียน ๑๒๖ คน   ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ วัดควนคลัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสานงาน โทร. ๐๘๐ ๓๙๘๑๐๙๐
วันที่ ๑๐-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
    อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ชั้น ป.๕ โรงเรียนุอนุบาลลำทับ  อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ จำนวนนักเรียน ๑๐๐ คน   ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ วัดควนคลัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๒๒-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
   อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา กศน.อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนนักศึกษา ๑๘๐ คน   ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ วัดควนคลัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสานงาน โทร. ๐๘๑ ๘๙๑๗๗๘๓
วันที่ ๑๓-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
   อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา กศน.อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนนักศึกษา ๑๐๐ คน   ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ วัดควนคลัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสานงาน โทร. ๐๘๙ ๒๑๖๑๙๔๓
วันที่ ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
   อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา กศน.อำเภอพิปูน อำเภอบางขัน และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนนักศึกษา ๑๘๐ คน   ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ วัดควนคลัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสานงาน โทร. ๐๙๓ ๕๘๐๒๙๓๕
วันที่ ๒๐-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
   อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา กศน.อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอนาบอน อำเภอช้างกลาง และอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนนักศึกษา ๑๙๐ คน   ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ วัดควนคลัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
   อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา กศน.อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนนักศึกษา ๑๐๙ คน   ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ วัดควนคลัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๑๗-๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
   อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา กศน.อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ จำนวนนักศึกษา ๗๐ คน   ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ วัดควนคลัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑
   อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไม้ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๓๐๐ คน   ณ สำนักสงฆ์หมู่บ้านป่าไม้ อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๒๓-๒๕ มกราคม ๒๕๖๑
   อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา กศน.อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จำนวนนักศึกษา ๖๐ คน   ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ วัดควนคลัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๒๙-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
   อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา กศน.อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนนักศึกษา ๗๐ คน   ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ วัดควนคลัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๖-๗ มกราคม ๒๕๖๑
   อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านปากน้ำ อำเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนนักเรียน...............คน   ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ วัดควนคลัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๘-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
   อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา กศน.อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนนักศึกษา.............คน   ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ วัดควนคลัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสานงาน 089 5906607 อ.สุภาภรณ์


1 ความคิดเห็น: