ปฏิทินปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 1/2560

วันที่ ๒-๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
      อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม  อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นักเรียนจำนวนประมาณ ๕๐๐ คน  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสานงาน โทร. ๐๙๓ ๔๘๖๙๔๕๘
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
      อบรมคุณธรรมจริยธรรมในโครงการสร้างเสริมคุณค่าให้ผู้สูงอายุ ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วด้วยพระธรรม อบต.สินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ จำนวน ๓๐ คน ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ วัดควนคลัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
      อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ โรงเรียนพระแสงวิทยา  อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นักเรียนจำนวนประมาณ ๓๐๐ คน  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ ๑๐-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
    อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ โรงเรียนุท่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษก  อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดกระบี่ นักเรียนจำนวน ๒๐๐ คน   ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ วัดควนคลัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสานงาน โทร. ๐๘๗ ๘๙๐๐๕๖๓
วันที่ ๑๗-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
     อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียบ้านเกาะไทร  อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ นักเรียนจำนวน ๖๖ คน ครูจำนวน ๑๑ คน  ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ วัดควนคลัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสานงาน โทร. ๐๘๑ ๒๗๓๙๓๐๒
วันที่ ๒๒-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐
     อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้น ม. ๑ และ ม.๔ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา   อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นักเรียนจำนวนประมาณ ๓๐๐ คน   ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ วัดควนคลัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๒๕-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
     อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้น ป.๔-๖ โรงเรียนบ้านคลองงา   อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช นักเรียนจำนวนประมาณ.................คน   ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ วัดควนคลัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๒๙-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
   อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา กศน.อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่ ประมาณ ๕๐ คน  ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ วัดควนคลัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม- ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
   อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนบ้านไสส้าน  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นักเรียนจำนวนประมาณ ๗๐ คน  ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ วัดควนคลัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๕-๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ (เฉพาะกลางวัน)
   อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้น ป.๔-ม.๓ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่  อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นักเรียนจำนวนประมาณ..............คน  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองใหญ่
วันที่ ๗-๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
   อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร  อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นักเรียนจำนวนประมาณ..............คน  ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ วัดควนคลัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๑๒-๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ (เฉพาะกลางวัน)
   อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้น ป.๔-ม.๓ โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์  อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นักเรียนจำนวนประมาณ..............คน  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์
วันที่ ๑๕-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
   อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช นักเรียนจำนวนประมาณ ๒๐๐ คน  ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ วัดควนคลัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสานงาน คุณครูนงลักษณ์ จันทวงศ์ โทร. ๐๘๔ ๘๓๙๓๗๕๔
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
   อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้น ม.๑-๓  โรงเรียนบ้านไสใหญ่  อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นักเรียนจำนวนประมาณ................คน  ณ วัดไสใหญ่ ตำบลปริก อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๑๙-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
   อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้น ป.๔-ม.๓ โรงเรียนองค์การสวนยาง ๑  จำนวนประมาณ ๔๕ คน และนักเรียนโรงเรียนบ้านควนสระบัว อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนประมาณ.......คน    ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ วัดควนคลัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสานงาน ผอ.ชรินทร์ ทองเลี่ยมนาค โทร. ๐๘๒ ๒๗๐๗๐๙๑
วันที่ ๒๑-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
   อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา กศน.อำเภอเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวนประมาณ ๗๐ คน  ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ วัดควนคลัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
   อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้น ป.๔-ม.๓  โรงเรียนบ้านไสใหญ่  อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นักเรียนจำนวนประมาณ................คน  ณ วัดไสใหญ่ ตำบลปริก อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ (เฉพาะกลางวัน)
    อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านก่องาม โรงเรียนบ้านห้วยรื่น และโรงเรียนบ้านนาใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนประมาณ.......คน  ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ วัดควนคลัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
   อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา กศน.อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ จำนวน...............คน  ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ วัดควนคลัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๓-๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (เฉพาะกลางวัน)
   อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนองค์การสวนยาง ๒ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ หอประชุมของโรงเรียน
วันที่ ๕-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
   อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ชั้น ม.๔ โรงเรียนพระแสงวิทยา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวนประมาณ ๒๐๐ คน  ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ วัดควนคลัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๑๐-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐
    อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา กศน.อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่  จำนวนประมาณ ๔๐ คน  ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ วัดควนคลัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๑๒-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
    อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา กศน.อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวนประมาณ ๗๐ คน  ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ วัดควนคลัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.)
    โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย กศน.อำเภอเคียนซา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนประมาณ ๒๐๐ คน  ณ วัดในปราบ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ ๑๗-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐
    อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา กศน.อำเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวนประมาณ............คน  ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ วัดควนคลัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๑๙-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
   อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้น ป.๔- ม.๓ โรงเรียนสามัคคีธรรม อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนประมาณ ๑๕๐ คน  ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ วัดควนคลัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๒๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (เฉพาะกลางวัน)
   อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้น ป.๑- ป.๖ โรงเรียนไพบูลย์วิทยา อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนประมาณ............คน  ณ หอประชุมโรงเรียน
วันที่ ๒๖-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (เฉพาะกลางวัน)
   อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้น ป.๑- ป.๖ โรงเรียนบ้านจำปา อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนประมาณ ๑๐๕ คน  ณ หอประชุมโรงเรียน
วันที่ ๒-๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
   อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้น ป.๔- ป.๓ โรงเรียนวัดโคกหาด อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนประมาณ ๑๖๐ คน  ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ วัดควนคลัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๙-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
   อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้น ป.๔- ป.๖ โรงเรียนอนุบาลรัศมี อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และนักเรียนโรงเรียนบ้านเสม็ดจวน อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ จำนวนประมาณ...........คน  ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ วัดควนคลัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๑๔-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
   อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้น ม.๑- ม.๖ โรงเรียนโยธินบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๒๙๑ คน  ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ วัดควนคลัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
   อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้น ป.๔- ป.๖ โรงเรียนวัดเขากลาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน..........คน  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเขากลาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๑๙-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
   อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้น ป.๔- ป.๖ จำนวน.............คน ในโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลกรูด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ วัดประชาวงศาราม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
   อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้น ป.๑- ป.๖ โรงเรียนบ้านปลายคลองเพลง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน..........คน  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปลายคลองเพลง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๗-๙ กันยายน ๒๕๖๐
   อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้น ป.๓- ป.๖ โรงเรียนบ้านหินเพิง โรงเรียนบ้านคลองแรด โรงเรียนวัดคลองพน โรงกเรียนบ้านทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ จำนวนประมาณ 130  คน  ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ วัดควนคลัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น