วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2557

ค่ายพุทธบุตร

    ในช่วงนี้หลายโรงเรียนกำลังดำเนินการเพื่อนำนักเรียนไปเข้าค่ายพุทธบุตรยังวัดวาอารามต่าง ๆ ที่มีการจัดกิจกรรมนี้ ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยได้ฝึกอบรมกาย วาจา และใจ ตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา หน่วยงานต่าง ๆ เช่น วัด และโรงเรียน จึงร่วมมือกันจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยจัดทำเป็นโครงการฝึกอบรม ซึ่งมีวิธีดำเนินการและหลักการปฏิบัติในการเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้   
     1. ภาคปริยัติธรรม มีการอบรมหลักธรรมเบื้องต้น เช่น ทาน ศีล ภาวนา คิหิปฏิบัติ (ธรรมสำหรัฆราวาส)และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของไทย พุทธประวัติ และศาสนพิธี เป็นต้น   
   2. ภาคปฏิบัติ ฝ่ายจัดจะกำหนดการอบรมประจำวัน เช่น กิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ เช้า - เย็น ในตอนกลางวันมีการฟังธรรมประกอบการฝึกปฏิบัติพระกัมมัฎฐาน ตอนกลางคืนมีการฝึกกัมมัฎฐาน (ต่อ) และสอบอารมณ์จากการปฏิบัติดังกล่าวเพื่อขอคำแนะนำจากพระวิทยากรที่ให้การอบรมสั่งสอน
    3. ข้อปฏิบัติระหว่างการเข้ารับการอบรม
      3.1 ผู้เข้าอยู่อบรมธรรมปฏิบัติ ให้ถือศีล 5 หรือ ศีล 8 ซึ่งแล้วแต่ทางวัดและโรงเรียนกำหนด
      3.2 เตรียมของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน ยาประจำตัว เป็นต้น
      3.3 เตรียมเสื้อผ้าชุดขาว หรือชุดของสถาบัน
      3.4 เคารพกฎระเบียบของข้อบังคับที่ทางวัดกำหนด
      3.5 เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
      3.6 เป็นผู้มีระเบียบวินัยในการเข้าร่วมกิจกรรม
      3.7 เป็นผู้มีความอดทนในการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น
    4. ข้อห้ามระหว่างการเข้ารับการอบรม
      4.1 ห้ามเสพสิ่งเสพติดของมึนเมาทุกชนิด เช่น สุรา บุหรี่
      4.2 ห้ามพกพาอาวุธ หรือของมีคมต่าง ๆ ติดตัวมา     
      4.3 ห้ามประพฤติตนในทางที่จะขาดความสามัคคี หรือก่อให้เกิดเรื่องทะเลาะวิวาทกัน
      4.4 ห้ามฟังวิทยุ หรืออุปกรณ์ที่เป็นเครื่องเสียงต่าง และห้ามใช้เครื่องมือสื่อสาร
      4.5 ห้ามอ่านหนังสืออ่านเล่น     
      4.6 ห้ามพูดโอ้อวดผลการปฏิบัติธรรม
      4.7 ห้ามทำความสกปรกในบริเวณวัด
      4.8 ในระหว่างการอบรม ห้ามออกนอกบริเวณวัด โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น


สิ่งที่ทางโรงเรียนต้องจัดเตรียมในการจัดค่ายอบรมคุณธรรม (ค่ายพุทธบุตร)
   1.กระดาษ A 4  จำนวน 1 รีม
   2. ปากกา (เท่าจำนวนนักเรียน)
   3. ปากกาเคมี จำนวน 1 กล่อง
   4. กระดาษพิมพ์วุฒิบัตร ขนาด 180 แกรม จำนวนเท่าจำนวนนักเรียน (ในกรณีที่ทางวัดพิมพ์วุฒิบัตรให้)   


แสดงความคิดเห็นผ่าน